15/02/2024

นักเรียน ป.5 เรียนกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 6 ภาค

นักเรียระดับชั้นประถมศึกษา […]
09/02/2024

นักเรียนชั้น ป.2 เดินทางไปเรียนรู้ที่อพวช. เรื่อง หิมะจำลองและผองเพื่อน

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษ […]
08/02/2024

นักเรียนม. 6 กลุ่มวิชาชีพพื้นฐานธุรกิจ เรียนในรายวิชางานประดิษฐ์สร้างสรรค์

วิชา งานประดิษฐ์สร้างสรรค์ […]
25/01/2024

ศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน กับกิจกรรม Hand on : มโหฬาร มหาวาฬ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษ […]