ค่าบำรุงการศึกษาโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

[2/2/65] พิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตร
02/02/2022
[3/2/65] พิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตร
03/02/2022
Show all

ค่าบำรุงการศึกษาโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ระดับชั้นค่าบำรุงการศึกษา
ประถมศึกษา20,000 บาท
มัธยมศึกษาตอนต้น25,000 บาท
มัธยมศึกษาตอนปลาย27,000 บาท