ประกาศระเบียบเครื่องแบบและการแต่งกายของนักเรียนโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี