โรงเรียนสาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ดำเนินโครงการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามความเห็นชอบของมติสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ โดยเริ่มทำการเปิดรับสมัครนักเรียน ๒ ห้องเรียน ห้องเรียนละ ๓๕ คน เพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาที่ ๑ และเปิดการเรียนการสอนในเดือนมิถุนายน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕ แต่เนื่องจากเป็นการเปิดรับนักเรียนปีแรก จึงยังไม่พร้อมในเรื่องของอาคารเรียนถาวร ทางโรงเรียนจึงได้ใช้สถานที่บริเวณชั้น ๑ ของอาคารศึกษาศาสตร์ ๒ เป็นห้องเรียน และสำนักงานธุรการ และต่อมาในปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนได้ทำการย้ายอาคารเรียนมาที่อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ (เดิม) ตรงข้ามอาคารศึกษา-ศาสตร์ ๑ ซึ่งทางคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้งบประมาณในการปรับปรุงเพื่อใช้เป็นอาคารโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ชั่วคราว) ปัจจุบันชื่ออาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ อาคารนี้เริ่มก่อสร้างใน พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นอาคารเรียน ๔ ชั้น มีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ แล้วเสร็จ พ.ศ.๒๕๕๙ โรงเรียนจึงย้ายเข้ามาดำเนินการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นมา ตั้งอยู่บริเวณฝั่งซ้ายของประตู ๑ ติดกับหอพักนักศึกษา มีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ ปัจจุบันมีอาคารปฏิบัติการนารีรัตนา และสนามกีฬาในร่ม

Rajamangala University of Technology Thanyaburi has established Innovation Demonstration School of Rajamangala University of Technology Thanyaburi (IDS-RMUTT) as stipulated in the resolution of the University Council in Febuary 23, 2012. It has begun for students signing up in 2 classes of 35 students for each grade 1 class beginning the first semester of June. Upon the opening of the first semester, the school building was not yet ready. This has brought the utilization of the 1st floor of the Education Faculty Building and the 2nd floor of the Administration Room. A year later, the school was relocated at Acting Art and Musical Instrument Building (old building) opposite the Education Building 1. Not long after, the Industrial Education Faculty received budget for renovation of the Innovation Demonstration School of Rajamangala University of Technology Thanyaburi. At present, IDS-RMUTT firmly stands at  Chalerm Phrakiat Building on the occasion of the celebration of the age of 5 times April 2, 2015. It is located towards the left of Gate 1 entrance of RMUTT next to the student dormitories. This building was built in 2015. It has four stories of classrooms, laboratories, computer rooms, offices and so on. It was fully furnished by 2016. The school year 2016 has officially been opened here. IDS-RMUTT lives to serve the community in providing quality education anchored to the Thai Basic Education Curriculum and the principles of STEAM Education.

ผู้ดำรงตำเเหน่งผู้อำนวยการ

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ   ปิ่นปฐมรัฐ (คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมในขณะนั้น)
รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ถึง ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา   แสงเดือน
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มกราคม ถึง ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร  บุญส่ง (คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมในขณะนั้น)
รักษาราชการเเทนผู้อำนวยการโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ ๕ พฤศจิการยน ๒๕๕๗ ถึง ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘

4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ รังรองรัตน์
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ ถึง ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

5.นายพงศ์พิชญ์   ต่วนภูษา  (รองอธิการบดี)
รักษาราชการเเทนผู้อำนวยการโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึง ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

6.ดร.รสริน   เจิมไธสง
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

7.นายนิติ   วิทยาวิโรจน์

รักษาราชการเเทนผู้อำนวยการโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึงปัจจุบัน