ปรัชญา (Philosophy)

รู้คิด รู้ทำ รู้ผิดชอบชั่วดี

วิสัยทัศน์ (Vision)

“ความรู้คู่มโนธรรม สร้างสรรค์นวัตกรรม นำสู่นักปฏิบัติ”

อัตลักษณ์ (Identity)

“ผู้เรียนนักปฏิบัติ”

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

“โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นผู้นำในการผลิตผู้เรียนที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษา”

ปณิธาน (Determination)

มุ่งมั่นจัดการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานที่เน้นทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษา

ค่านิยมองค์กร (Core Value)

1. กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง

2. ซื่อสัตย์และรับผิดชอบ

3. โปร่งใสและตรวจสอบได้

4. ไม่เลือกปฏิบัติ

5. มุ่งภัคดีต่อองค์กร

6. จิตบริการ

วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture)

1. วัฒนธรรมการฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)

2. วัฒนธรรมมุ่งผลงาน (Result Base Culture)

3. วัฒนธรรมทีมงาน (Team Culture)

4. วัฒนธรรมสมรรถนะ (Competency Culture)

5. วัฒนธรรมองค์กรแห่งความสุข (Happiness Culture)

Philosophy of The School

Good Thinking, Good Doing, Know the Conscience.

Vision of The School

Knowledge together with Conscience, Create innovation, Head to Welldoer.

Identity of The School

Welldoer Student.

Uniqueness of The School

“Innovation Demonstration School of Rajamangala University of Technology Thanyaburi is the Headquarter for contribute the Science, Technology, and Language Knowledge to students”.

Determination of the School

Pay Attention to manage basic education which encourage Science, Technology, and language.

Core Value of The School

1.Brave to stand with integrity.

2.Honest and Responsible.

3.Be transparant and can investigate.

4. Don't discriminate.

5.Be loyal to organization

6.Service Mind.

Corporate Culture

1. Good Governance

2. Result Base Culture

3.Team Culture

4. Competency Culture

5.Happiness Culture