ข้อมูลโรงเรียนสาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

★★ปรัชญาโรงเรียน (School Philosophy)★★
“สร้างนวัตกรที่รู้คิด รู้ทำ รู้รับผิดชอบ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษา”

★★วิสัยทัศน์ (Vision)★★
“โรงเรียนสาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่นวัตกร เต็มศักยภาพทั้งทักษะ ความรู้ คู่มโนธรรม”

★★เอกลักษณ์ (Uniqueness)★★
“โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นผู้นำในการผลิตผู้เรียนที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษา”

★★ปณิธาน (Determination)★★
มุ่งมั่นจัดการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานที่เน้นทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และภาษา

★★คุณลักษณะอันพึงประสงค์★★
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตย์
2. ซื่อสัตย์สุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝ่เรียนรู้
5. อยู่อย่างพอเพียง
6. มุ่งมั่นในการทำงาน
7. รักความเป็นไทย
8. มีจิตสาธารณะ
9. รู้รักสามัคคี
10. มีความรับผิดชอบ
11. มีจิตวิศวกรรม

★★ค่านิยมองค์กร (Core Value)★★
1. กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
2. ซื่อสัตย์และรับผิดชอบ
3. โปร่งใสและตรวจสอบได้
4. ไม่เลือกปฏิบัติ
5. มุ่งภัคดีต่อองค์กร
6. จิตบริการ

★★วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture)★★
1. วัฒนธรรมการฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
2. วัฒนธรรมมุ่งผลงาน (Result Base Culture)
3. วัฒนธรรมทีมงาน (Team Culture)
4. วัฒนธรรมสมรรถนะ   (Competency Culture)
5. วัฒนธรรมองค์กรแห่งความสุข (Happiness Culture)


หลักสูตรโรงเรียน

★★ โรงเรียนสาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 โดยจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษา

★★ จุดเน้นของสถานศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคล และเต็มศักยภาพอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย
มีจิตวิทยาศาสตร์ จิตวิศวกรรม มุ่งสู่การเป็นนวัตกร ควบคู่กับคุณธรรมและจริยธรรม
ภายใต้บริบทสังคมโลกใหม่ได้อย่างมีความสุข

★★ อัตลักษณ์ ★★
“ผู้เรียนนักคิด นักปฏิบัติ สร้างสรรค์นวัตกรรม”

ระบบนิเวศการเรียนรู้

★★ ระบบนิเวศการเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ทางสถานศึกษามีความร่วมมือทางวิชาการ อาทิ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หออัครศิลปิน และคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย เป็นต้น

หลักสูตรระดับประถมศึกษา “STEAM DESIGN PROJECT”

ปรัชญาหลักสูตร : มีความรู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์นวัตกรรม นำสู่นักปฏิบัติ

★★ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่อการดำรงชีวิตในโลกปัจจุบันและอนาคต สู่สมรรถนะผู้เรียนตามความถนัดและความสามารถของตนอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มุ่งเน้นการปฏิบัติ และสนับสนุนการเป็นนวัตกร

★★ ตามแนวคิด IDS STEAM MODEL (Fun, Creative, Hands-on) มุ่งเน้นด้านวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technololy) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) ศิลปะ (Arts) และภาษา (English and Chinese Language) ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุกที่เน้นกระบวนการวิทยาศาสตร์ กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม ผ่านโครงงานเป็นฐาน (STEAM DESIGN PROJECT) สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม

โครงสร้างหลักสูตร :
1. กลุ่มวิชาพื้นฐาน 8 กลุ่มสาระ
2. กลุ่มวิชาเฉพาะ
ภาษาต่างประเทศ (Chinese, Extra English)
สาธิตนวัตกรรม (เลือกเรียนตามความสนใจ เช่น โครงงานวิทยาศาสตร์, Remote Controlled Inventions (GIGO), Robotic Club, The Way to be Youtuber, Art&Craft, Journey Kids, Team Sports, Chef Kids, นาฎศิลป์สร้างสรรค์ ดนตรีไทยสร้างสรรค์, Math is Fun ฯลฯ)
– ศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน ฯลฯ

หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น “Project-Base Learning”

ปรัชญาหลักสูตร : มีความรู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์นวัตกรรม นำสู่นักปฏิบัติ

★★ หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อเติมเต็มความถนัดและความสามารถของตนได้อย่างเหมาะสม ทั้งด้านความสามารถในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองผ่านโครงงานเป็นฐาน (Project-Base Learning) ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ มีทักษะการคิดขั้นสูง ทักษะชีวิต แสวงหาความรู้เพื่อการแก้ปัญหา ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ใช้ภาษาต่างประเทศให้สามารถสื่อสารได้ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อสนับสนุนการเป็นนวัตกร

โครงสร้างหลักสูตร :
1. กลุ่มวิชาพื้นฐาน 8 กลุ่มสาระ
2. กลุ่มวิชาเฉพาะ
ภาษาต่างประเทศ (Chinese, Extra English)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Extra Science, นวัตกรรม)
คณิตศาสตร์ (Extra Math)

หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย “หลักสูตรเตรียมนวัตกร”

ปรัชญาหลักสูตร : ผู้รอบรู้ คู่มโนธรรม สร้างสรรค์นวัตกรรม เน้นปฏิบัติเต็มศักยภาพ มีจิตวิญญาณของความเป็นนวัตกร

★★มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนมีความรอบรู้เริ่มสร้างสรรค์เน้นปฏิบัติเต็มศักยภาพ มีจิตวิญญาณของความเป็นนวัตกรคู่คุณธรรม เพื่อเป็นขุมกำลังทางวิชาการอย่างเป็นรูปธรรมในอนาคตและต่อเนื่อง ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้มุ่งเน้นการปฏิบัติและสนับสนุนการเป็นนวัตกร โดยการจัดการเรียนรู้เชิงรุกที่เป็นจุดเน้นของสถานศึกษาผ่านโครงงานเป็นฐาน (Project-Base Learning) หรือ การค้นคว้าอิสระ (Idependent Study)

★★เพื่อการพัฒนาผู้เรียนตามความถนัดและความสนใจของตนตามศักยภาพที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคล และพัฒนาอย่างเหมาะสมเต็มศักยภาพเป็นสำคัญ ผู้เรียนมีสมรรถนะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความริเริ่มสร้างสรรค์และมีจิตวิญญาณของความเป็นนักประดิษฐ์ นักคิดค้นที่ดี มีจิตทางวิทยาศาสตร์และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่อการดำรงชีวิตจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำโครงงาน หรือการค้นคว้าอิสระที่มีอาจารย์ที่ปรึกษาในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยช่วยให้คำปรึกษาและช่วยเหลือดูแล เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ภายใต้บริบทสังคมโลกใหม่ เพื่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพในอนาคต อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

★★การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้เรียนสามารถกำหนดเส้นทางการเรียนรู้ของตนเองตามความถนัด ความสามารถและความสนใจในกลุ่มวิชาชีพ 5 กลุ่ม
1. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์
2. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
3. กลุ่มวิชาพื้นฐานดิจิทัลและเทคโนโลยี
4. กลุ่มวิชาพื้นฐานธุรกิจ
5. กลุ่มวิชาพื้นฐานศิลปะและเทคโนโลยีการออกแบบ

>> ข้อมูลเพิ่มเติม <<