ข้อมูลโรงเรียนสาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

★★ปรัชญา (Philosophy)★★
“สร้างนวัตกรที่รู้คิด รู้ทำ รู้รับผิดชอบ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษา”

★★วิสัยทัศน์ (Vision)★★
“โรงเรียนสาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่นวัตกร เต็มศักยภาพทั้งทักษะ ความรู้ คู่มโนธรรม”

★★เอกลักษณ์ (Uniqueness)★★
“โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นผู้นำในการผลิตผู้เรียนที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษา”

★★ปณิธาน (Determination)★★
มุ่งมั่นจัดการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานที่เน้นทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และภาษา

★★คุณลักษณะอันพึงประสงค์★★
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตย์
2. ซื่อสัตย์สุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝ่เรียนรู้
5. อยู่อย่างพอเพียง
6. มุ่งมั่นในการทำงาน
7. รักความเป็นไทย
8. มีจิตสาธารณะ
9. รู้รักสามัคคี
10. มีความรับผิดชอบ
11. มีจิตวิศวกรรม

★★ค่านิยมองค์กร (Core Value)★★
1. กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
2. ซื่อสัตย์และรับผิดชอบ
3. โปร่งใสและตรวจสอบได้
4. ไม่เลือกปฏิบัติ
5. มุ่งภัคดีต่อองค์กร
6. จิตบริการ

★★วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture)★★
1. วัฒนธรรมการฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
2. วัฒนธรรมมุ่งผลงาน (Result Base Culture)
3. วัฒนธรรมทีมงาน (Team Culture)
4. วัฒนธรรมสมรรถนะ   (Competency Culture)
5. วัฒนธรรมองค์กรแห่งความสุข (Happiness Culture)