เพลงมาร์ชโรงเรียน

เพลง มาร์ชโรงเรียน

คุณธรรมนำวิชากล้าหาญ
วิชาการเรื่องเด่นเป็นสากล
เรานักเรียนสาธิตนวัตกรรมราชมงคล
เราคือเยาวชน กล้า เก่ง ของไทย
เล่นเรียน เขียนอ่าน หมั่นฝึกฝน
เราทุกคนมุ่งหน้าสู่ฝันไกล
เราจะหมั่นศึกษาเพื่ออนาคตที่ยาวไกล
เป็นผู้มีวินัยอยู่ในสังคม

(กล่าวคำปฏิญาณพร้อมกัน)
เราจะยึดมั่นคุณธรรม เราจะยึดมั่นกตัญญู
เราจะยึดมั่นคำสั่งสอนของครู
รู้คิด รู้ทำ รู้ผิดชอบชั่วดี

ร่วมใจ ร่วมคิด จิตอาสา
เล่นกีฬา ผูกไมตรีมีน้ำใจ
เราจะปันความรู้ด้วยปัญญาเพื่อประชาไทย
ส่งก้าวไกลอยู่ในสังคม

ผู้ประพันธ์ : ผศ.ดร.เมธี พิกุลทอง