เพลง มาร์ชโรงเรียน

คุณธรรมนำวิชากล้าหาญ
วิชาการเรื่องเด่นเป็นสากล
เรานักเรียนสาธิตนวัตกรรมราชมงคล
เราคือเยาวชน กล้า เก่ง ของไทย
เล่นเรียน เขียนอ่าน หมั่นฝึกฝน
เราทุกคนมุ่งหน้าสู่ฝันไกล
เราจะหมั่นศึกษาเพื่ออนาคตที่ยาวไกล
เป็นผู้มีวินัยอยู่ในสังคม

(กล่าวคำปฏิญาณพร้อมกัน)
เราจะยึดมั่นคุณธรรม เราจะยึดมั่นกตัญญู
เราจะยึดมั่นคำสั่งสอนของครู
รู้คิด รู้ทำ รู้ผิดชอบชั่วดี

ร่วมใจ ร่วมคิด จิตอาสา
เล่นกีฬา ผูกไมตรีมีน้ำใจ
เราจะปันความรู้ด้วยปัญญาเพื่อประชาไทย
ส่งก้าวไกลอยู่ในสังคม

ผู้ประพันธ์ : ผศ.ดร.เมธี พิกุลทอง