จำนวนนักเรียนโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปีการศึกษา 2565

ระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวนนักเรียนไม่เกิน 35 คน/ 1 ห้องเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวนนักเรียนไม่เกิน 30 คน/ 1 ห้องเรียน

ระดับชั้นชายหญิงรวม
ประถมศึกษาปีที่ 1/1191433
ประถมศึกษาปีที่ 1/2181432
ประถมศึกษาปีที่ 2/1161733
ประถมศึกษาปีที่ 2/2171633
ประถมศึกษาปีที่ 3/1191534
ประถมศึกษาปีที่ 3/2221234
ประถมศึกษาปีที่ 4/1151429
ประถมศึกษาปีที่ 4/2141428
ประถมศึกษาปีที่ 5/1171431
ประถมศึกษาปีที่ 5/2171633
ประถมศึกษาปีที่ 6/1201435
ประถมศึกษาปีที่ 6/2171835
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1181331
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2171330
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1141731
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2141529
มัธยมศึกษาปีที่ 3111930
มัธยมศึกษาปีที่ 4181129
มัธยมศึกษาปีที่ 591221
รวม281249530

————————————————————-

จำนวนนักเรียนโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปีการศึกษา 2564

ระดับชั้นชายหญิงรวม
ประถมศึกษาปีที่ 1/1161733
ประถมศึกษาปีที่ 1/2171633
ประถมศึกษาปีที่ 2/1191534
ประถมศึกษาปีที่ 2/2221234
ประถมศึกษาปีที่ 3/1151429
ประถมศึกษาปีที่ 3/2141428
ประถมศึกษาปีที่ 4/1171431
ประถมศึกษาปีที่ 4/2171633
ประถมศึกษาปีที่ 5/1201434
ประถมศึกษาปีที่ 5/2171835
ประถมศึกษาปีที่ 6/1211435
ประถมศึกษาปีที่ 6/2211435
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1141731
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2131528
มัธยมศึกษาปีที่ 2111930
มัธยมศึกษาปีที่ 3181129
มัธยมศึกษาปีที่ 491221
รวม281249530

————————————————————-

ปีการศึกษา 2563

ระดับชั้นชายหญิงรวม
ประถมศึกษาปีที่ 1/1191332
ประถมศึกษาปีที่ 1/2211233
ประถมศึกษาปีที่ 2/1141125
ประถมศึกษาปีที่ 2/2141428
ประถมศึกษาปีที่ 3/1141529
ประถมศึกษาปีที่ 3/2171330
ประถมศึกษาปีที่ 4/1191433
ประถมศึกษาปีที่ 4/2161935
ประถมศึกษาปีที่ 5/1211334
ประถมศึกษาปีที่ 5/2211435
ประถมศึกษาปีที่ 6/1121123
ประถมศึกษาปีที่ 6/2111223
มัธยมศึกษาปีที่ 1111829
มัธยมศึกษาปีที่ 2171229
มัธยมศึกษาปีที่ 3111324