จำนวนนักเรียนโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปีการศึกษา 2564

 

ระดับชั้นชายหญิงรวม
ประถมศึกษาปีที่ 1/1161733
ประถมศึกษาปีที่ 1/2171633
ประถมศึกษาปีที่ 2/1191534
ประถมศึกษาปีที่ 2/2221234
ประถมศึกษาปีที่ 3/1151429
ประถมศึกษาปีที่ 3/2141428
ประถมศึกษาปีที่ 4/1171431
ประถมศึกษาปีที่ 4/2171633
ประถมศึกษาปีที่ 5/1201434
ประถมศึกษาปีที่ 5/2171835
ประถมศึกษาปีที่ 6/1211435
ประถมศึกษาปีที่ 6/2211435
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1141731
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2131528
มัธยมศึกษาปีที่ 2111930
มัธยมศึกษาปีที่ 3181129
มัธยมศึกษาปีที่ 491221
รวม281249530