งานบุคลากร

งานการเงิน

งานพัสดุ

งานบัญชีและสารบัญ

งานแผนและงบประมาณ

งานทะเบียนนักเรียน

เจ้าหน้าที่ห้องสมุดและงานพยาบาล

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

งานประชาสัมพันธ์

งานโสตทัศนศึกษาและสารสนเทศ

แม่บ้าน

งานยานพาหนะ