งานบุคลากร

งานการเงิน

งานพัสดุ

งานบัญชีและสารบรรณ

งานแผนและงบประมาณ

งานทะเบียนนักเรียน

เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

งานโสตทัศนศึกษาและสารสนเทศ

งานประชาสัมพันธ์

แม่บ้าน

ยานพาหนะ