ที่อยู่โรงเรียน

โรงเรียนสาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เลขที่ 39 หมู่ 1 ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

หมายเลขโทรศัพท์ภายในโรงเรียน
งานสารบรรณ02-5494756
งานการเงิน, ประชาสัมพันธ์ 02-5494757
งานแผนฯ, งบประมาณ และพัสดุ 02-5494758
งานบุคลากร 02-5494759
งานทะเบียนวัดผล 02-5494799
Fax: 02-5494760

Facebook: https://www.facebook.com/innovationsch.rmutt
Email: ids.rmutt@rmutt.ac.th 

แผนที่