29/03/2024

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนน 80 % ขึ้นไป ในการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-NET)ปีการศึกษา 2566

🎉ขอแสดงความยินดีกับนักเรีย […]
29/02/2024

ขอแสดงความยินดีแก่ เด็กหญิงพิชชาอร ศิริเงินยวง ป.5 ได้รับเกียรติบัตรในโครงการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับประเทศ (TAC) ประจำปีการศึกษา 2566

ขอขอบคุณ อาจารย์นันทภรณ์ อ […]
14/02/2024

มอบเกียรติบัตรนักเรียนได้รับรางวัล School Satellite Competition 2024

ขอขอบคุณ นายนิติ วิทยาวิโร […]
30/01/2024

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผอ.โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล (หมวดภาษาต่างประเทศ)

ขอขอบคุณ นายนิติ วิทยาวิโร […]