กิจกรรมโครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคติดต่อนำโดยแมลง