29/03/2024

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนน 80 % ขึ้นไป ในการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-NET)ปีการศึกษา 2566

🎉ขอแสดงความยินดีกับนักเรีย […]
23/02/2024

โครงการเตรียมนวัตกรสู่ความเป็นเลิศด้านโครงงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ปีการศึกษา 2566

โครงการเตรียมนวัตกรสู่ความ […]