29/03/2024

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนน 80 % ขึ้นไป ในการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-NET)ปีการศึกษา 2566

🎉ขอแสดงความยินดีกับนักเรีย […]