22/05/2023

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(วุฒิปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หรือ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชล หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง)
22/05/2023

ภาพบรรยากาศวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ภาพบรรยากาศกิจกรรมหน้าเสาธง วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยมีอาจารย์นิติ วิทยาวิโรจน์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี ให้โอวาทและกล่าวต้อนรับนักเรียนทุกคน
22/05/2023

นักเรียน ม.4 เดินทางไปเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เดินทางไปเรียนเรื่อง การอ้างเหตุผลทางคณิตศาสตร์เพื่อเป็นพื้นฐานในเรียนเนื้อหาต่าง ๆ ในรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม สอนโดยอาจารย์โอม สถิตยนาค ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี