30/05/2023

ขอแสดงความยินดี กับ นักเรียนที่เข้าแข่งขัน Thailand Green Mech Contest 2023

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่เข้าแข่งขัน Thailand Green Mech Contest 2023 ผลการแข่งขัน Junior Science ได้อันดับที่ 3 ของประเทศ R4M ระดับประถมได้อันดับที่ 2 ของประเทศ R4M ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้อันดับที่ 2 ของประเทศ
26/05/2023

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษาวุฒิปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หรือ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชล หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ส่งเอกสารสมัครได้ด้วยตนเอง ณ ห้องธุรการ โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ในวันและเวลาราชการ)
26/05/2023

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและจ้างเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและจ้างเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษาวุฒิปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หรือ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชล หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
25/05/2023

คอร์สเรียนรายวิชาสาธิตนวัตกรรม ภาคเรียนที่ 1/2566

ขอเชิญนักเรียนระดับชั้น ป.4-6 เลือกคอร์สเรียนรายวิชาสาธิตนวัตกรรม ภาคเรียนที่ 1/2566 ในวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 คาบ 7-8 โดยมีข้อกำหนดในการเลือกคอร์สเรียนดังนี้ 1) ให้นักเรียนเขียนคอร์สที่จะเลือก 4 อันดับ ใส่ในสมุดจดการบ้าน โดยเรียงลำดับคอร์สที่ต้องการเรียงจากมากไปหาน้อย (คอร์สที่เลือกจะต้องไม่ซ้ำกับคอร์สที่นักเรียนเคยเลือกมาก่อน 2) ระบบจะทำการ Random คอร์สเรียนให้นักเรียนแต่ละคน 3) นักเรียนสามารถดูรายละเอียดคอร์สเรียนที่เปิดสอนในเทอมนี้ได้จากข้อมูลด้านล่างนี้