ศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน กับกิจกรรม Hand on : มโหฬาร มหาวาฬ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2