ประกาศโรงเรียนสาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศมาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19)

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเข้าศึกษาต่อ “ระดับชั้น ป.2 – ม.3” ประจำปีการศึกษา 2563
25/02/2020
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ “ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1” ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบทั่วไป)
03/03/2020
Show all

ประกาศโรงเรียนสาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศมาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19)

 

เอกสารประกาศ >>>>>> คลิก