นักเรียน ม.5 กลุ่มวิชาชีพพื้นฐานธุรกิจ ทำขนมในรายวิชา “งานขนมสร้างสรรค์”