นักเรียนชั้น ป.2 ศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียนกับกิจกรรม แสงสีแห่งเงา : RGB Spinner สีสันแห่งจอภาพ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ณ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (อพวช.)