นร.ชั้นป.2ประดิษฐ์โคมไฟ
07/10/2020
นักเรียนชุมนุมนาฎศิลป์ไทย เข้าร่วมแสดงในชุดการแสดง “รำบายศรีสู่ขวัญ”
08/10/2020
Show all

นักเรียนชั้นม.3 ทดลองเรื่อง ปฏิกริยาเคมี

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ทำการทดลองเกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมีด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยนักเรียนแต่ละกลุ่มจะมีคุณครูหมวดวิทยาศาสต์ที่ปรึกษาที่คอยให้คำแนะนำ