นักเรียนชั้นป.5 เรียนรู้และปฏิบัติจริงเรื่องการรีดเสื้อผ้า

ประกาศรายชื่อผู้สอบ TOP TEST และ TEDET
11/09/2020
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ศึกษาธรรมชาติรอบตัว
18/09/2020
Show all

นักเรียนชั้นป.5 เรียนรู้และปฏิบัติจริงเรื่องการรีดเสื้อผ้า

วันที่ 15 กันยายน 2563 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 รายวิชาการงานอาชีพ นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมในหัวข้อ เรื่อง การรีดเสื้อผ้า ซึ่งแต่ละคนได้ศึกษาวัสดุ อุปกรณ์ ข้อควรปฏิบัติ ชนิดของผ้ากับอุณหภูมิที่เหมาะสม และวิธีการรีดผ้าที่ถูกต้องผ่านกระบวนการลงมือปฏิบัติกิจกรรมจริง ซึ่งสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการรีดผ้าได้อย่างถูกต้องตามกระบวนการทำงาน และฝึกฝนให้ผู้เรียนมีทักษะที่สามารถทำงานร่วมกับสมาชิกทุกคนในครอบครัว อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข