IDS Free Day 25 กันยายน 2563
25/09/2020
แสดงความยินดีกับเด็กชายปฐวี ศิริเมือง
28/09/2020
Show all

นร.ชั้นม.3ดวลวาทศิลป์ “โต้วาที”

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายวิชาภาษาไทย นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมในหัวข้อ เรื่อง การฝึกโต้วาที ดวลวาทศิลป์ การโต้วาที เป็นการฝึกให้ผู้พูดมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้จักแพ้ชนะ รับฟังเหตุผลจากผู้อื่น ฝึกปฏิภาณไหวพริบให้เฉียบแหลม แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ทั้งยังให้ความบันเทิง และเนื้อหาสาระแก่ผู้ฟังนักเรียนทุกคนได้แสดงความสามารถในวาทศิลป์ของตน โน้มน้าวใจผู้ฟังคล้อยตามและใช้เหตุผลหักล้างเอาชนะฝ่ายตรงข้ามและช่วยกันอย่างเต็มที่จนสำเร็จลุล่วงไปได้อย่างดีเยี่ยม