🎉🎉🎉ขอแสดงความยินดี กับนักสร้างสรรค์ เด็กหญิงจรรยาวรรธน์ วงษ์โพธิ์
นักเรียระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ และทุนการศึกษา มูลค่า 1000 บาท
พร้อมเกียรติบัตร ในการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “Recycle Art ศิลปะเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน”
จัดโดย โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร