โครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบ STEM ศึกษา ม.1/2