โครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบ STEM ศึกษา ม.1/2

🎉🎉🎉 วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2565
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
ได้เข้าร่วมโครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบ STEM ศึกษา
นักเรียนได้เรียนรู้พื้นฐานการประกอบหุ่นยนต์และการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น โดยใช้หุ่นยนต์ LEGO Mindstorms EV3 จากผู้เชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์ อาจารย์ธนัญ เรือนคง อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี