ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงเพียงรุ้ง คันทะชา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) รายวิชาภาษาอังกฤษได้เต็ม 100 คะแนน