การใช้บัตรประกัน ขั้นตอนและเอกสารเรียกร้องค่าสินไหม ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุนักเรียน