เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรมจัดกิจกรรม “IDS Free Day” โดยให้นักเรียนแต่งกายชุดไปรเวทที่สุภาพมาเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้มีการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 😊👏👍🧥👚👕