ใบสมัครเข้าศึกษาต่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
05/11/2018
การประเมินนักเรียน ระดับประถมศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
20/11/2018
Show all

กำหนดการประเมินคัดเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (รอบโควตา)

กำหนดการประเมินคัดเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (รอบโควตา)  วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561
เวลา 9.00-15.00 น. ณ โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี
9.00 -12.00 น. ประเมินความพร้อมของนักเรียน (พัฒนาการ)
13.00 -15.00 น. สัมภาษณ์ผู้ปกครองนักเรียน