ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ขอกำหนดการสอบวัดผลระหว่างภาคเรียนที่ 2 /2563
โดยให้ครูผู้สอนมอบหมายงาน แบบฝึก ใบงาน ชิ้นงาน สอดคล้องกับตามตัวชี้วัดผลการเรียนของแต่ละรายวิชา เพื่อทดแทนการสอบกลางภาคเรียน ในช่วงวันดังกล่าว ตามประกาศดังแนบ

ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนสามารถบริหารจัดการเวลาได้ กำหนดให้คุณครูผู้สอนชี้แจงรายละเอียดการสอบวัดผลระหว่างภาคเรียนสอดคล้องกับตามตัวชี้วัดผลการเรียนของแต่ละรายวิชา ตามตารางวันและเวลาดังแนบ ผ่าน Google Classroom
ในกรณีนักเรียนไม่สะดวกในการเข้าระบบช่วงวันและเวลาดังกล่าว สามารถประสานครูประจำชั้นหรือครูประจำวิชาค่ะ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่