ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (รอบโควตา)

IDS SCHOOL TOUR
13/01/2022
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (รอบโควตา)
19/01/2022
Show all

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (รอบโควตา)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (รอบโควตา)

ในการนี้ เพื่อปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาลด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)

ทางโรงเรียนจึงปรับวิธีการคัดเลือกนักเรียนเป็นการทดสอบออนไลน์ และการสัมภาษณ์ออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom meeting โดยแจ้ง Meeting ID และ Passcode ทาง SMS ที่ผู้ปกครองได้ระบุไว้ในระบบการรับสมัครนักเรียนของโรงเรียน

หากผู้ปกครองไม่ได้รับ SMS ขอให้ติดต่อทางโรงเรียนผ่านทางโทรศัพท์ (02-549-4756-9) เพื่อขอรับ Meeting ID และ Pass code ภายในวันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

  1. นักเรียนจะต้องเข้าทดสอบออนไลน์และสัมภาษณ์ออนไลน์ ในวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 ตามเวลาที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งเตรียมบัตรประจำตัวนักเรียนและบัตรประจำตัวผู้สมัครเพื่อมาแสดงในการเข้าสอบ
  2. นักเรียนต้องจัดเตรียมแฟ้มสะสมผลงานเพื่อนำมาใช้ประกอบการสัมภาษณ์ออนไลน์ โดยส่งไฟล์แฟ้มสะสมผลงานได้ที่ https://bit.ly/IDSapply65q ภายในวันที่ 21 มกราคม 2565