ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสอบคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมา) 3 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสอบคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมา) 3 อัตรา

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา หรือ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ วิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หรือ ชีววิทยา หรือ การสอนวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว