ได้รับรางวัลเหรียญทอง โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้นำคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้(ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69

ได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6) ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
18/10/2019
ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันออกแบบผลิตภัณฑ์(ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
18/10/2019
Show all

ได้รับรางวัลเหรียญทอง โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้นำคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้(ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69