ได้รับรางวัลเหรียญทอง โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้นำคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้(ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69