ได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6) ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69