ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์พลังงานสะอาด ประเภท Innovation in Design and Explanation of Juncture รายการ Thailand Green Mech Contest 2019