ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์พลังงานสะอาด ประเภท Innovation in Design and Explanation of Juncture รายการ Thailand Green Mech Contest 2019

ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์พลังงานสะอาด ประเภท Innovation in Design and Explanation of Juncture รายการ Thailand Green Mech Contest 2019