แสดงความยินดีกับเด็กหญิงพิมพ์ลภัส พรหมมา ชั้นป.5/2 ในการแข่งขันออมสินยิมนาสติก