แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)

วิชา STEAM Design Project ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
22/09/2020
การเรียนการสอนคอร์ส “The way to be Youtuber” ในรายวิชา สาธิตนวัตกรรม
22/09/2020
Show all

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)

เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2563 โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้เปิดชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้กับอาจารย์โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต้องลักษณ์ บุญธรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และคณาจารย์โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆให้สูงขึ้น