สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ จากรายวิชาเทคโนโลยีพลังงาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

กังหันลมผลิตไฟฟ้าได้อย่งไร กับน้อง ป.1
20/02/2018
กิจกรรมสร้างโมเดลดาวเสาร์ ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต
21/02/2018
Show all

สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ จากรายวิชาเทคโนโลยีพลังงาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

โดยนักเรียนรู้และเข้าใจถึงการอนุรักษ์พลังงานจากการนำหลัก 7 R มาใช้ในการสร้างผลงานผ่านการออกแบบ และการเลือกใช้ทรัพยากรตามธรรมชาติหรือทรัพยากรที่สังเคราะห์ที่ไม่ได้ใช้แล้วรวมถึงกระบวนการทำงานเป็นกลุ่มที่ต้องอาศัยแนวความคิดและความร่วมมือสามัคคีระหว่างการทำงานผ่านประสบการณ์ต่างๆ

นอกจากนี้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญและมองเห็นการเห็นคุณค่าของขยะหรือสิ่งของที่เหลือใช้มาประดิษฐ์สิ่งของที่หลากหลายผ่านจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์สร้างผลงานยังสามารถนำขยะกลับมาใช้ซ้ำ ลดพลังงานในการสังเคราะห์วัสดุสังเคราะห์ขึ้นมา เช่น น้ำพลาสติก กระป๋องน้ำอัดลม โฟม ช่วยลดปริมาณขยะในโรงเรียนหรือชุมชนในท้องถิ่นของตนเอง

การนำสิ่งประดิษฐ์จากสิ่งของที่เหลือใช้สามารถสร้างมูลค่าจากการนำสินค้าไปขายตลาดนัดสาธิต แล้วนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันอย่างยั่งยืน…

#ครูผู้สอน นางสาวจิตรลัดดา มะลัยทอง