สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ ณ โรงเรียนสาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่องการลำเลียงน้ำของพืช ป.4
07/06/2017
การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ป.3 เรื่อง แผนภูมิรูปภาพ เเละตัวประกอบของจำนวนนับ
18/07/2017
Show all

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ ณ โรงเรียนสาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒เมษายน ๒๕๕๘

ณ โรงเรียนสาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐