นักเรียนได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริงเกี่ยวกับขั้นตอนของการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ผ่านกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

โดยนักเรียนได้ร่วมกันประดิษฐ์รถพลังงานลม ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกันระดมความคิดและร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ กระบวนการจัดการเรียนการสอน มีการเชื่อมโยงความรู้เรื่อง แรงในรายวิชาวิทยาศาสต์ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจหลักการการเคลื่อนที่ของรถพลังงานลมที่นักเรียนร่วมกันประดิษฐ์มากยิ่งขึ้น