รศ.ดร.กอบกุล ปราบประชา ที่ปรึกษาโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี ทำกิจกรรมหน้าเสาธงกับนักเรียน