ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เเละมัธยมศึกษาปีที่ 1

กิจกรรม Design Squad Global + อพวช.
01/11/2017
รองศาสตราจารย์ กอบกุล ปราบประชา ท่านที่ปรึกษาโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี มาพบนักเรียน
02/11/2017
Show all

ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เเละมัธยมศึกษาปีที่ 1