บรรยากาศการแข่งขันหุ่นยนต์ วันวิทยาศาสตร์

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2565 โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจัดการแข่งขันประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับมัธยมศึกษาตามหัวข้อและโจทย์ที่กำหนดระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในหัวข้อ “หุ่นยนต์ช่วยชีวิตอัตโนมัติ” แข่งขันเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แข่งขันสิ่งประดิษฐ์โดยใช้อุปกรณ์ GIGO แข่งขันเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565