นักเรียนโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี ชมการเเสดงทางวิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรมหน้าเสาธง
09/07/2018
นักเรียน ป.2 ร่วมกันประดิษฐ์ชุดรีไซเคิล ในวิชา เทคโนโลยีและพลังงาน
11/07/2018
Show all

นักเรียนโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี ชมการเเสดงทางวิทยาศาสตร์

นักเรียนโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี ชมการเเสดงทางวิทยาศาสตร์

เรื่อง “โลกมหัศจรรย์แห่งความเย็น” จากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
นักเรียนได้ชมการแสดงและร่วมกันทดลองเรื่องไนโตรเจน ซึ่งมึอุณหภูมิติดลบ 196 องศาเซลเซียส และเรียนรูเถึงผลกระทบของความเย็นจัดที่มีต่อสิ่งต่างๆ ทั้งโลหะ ยาง และเซลล์สิ่งมีชีวิต