นักเรียนม. 6 กลุ่มวิชาชีพพื้นฐานธุรกิจ เรียนในรายวิชางานประดิษฐ์สร้างสรรค์