นักเรียนชั้น ม.3/2 อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสรรค์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์โดยใช้การเรียนรู้แบบ STEM ศึกษา รุ่นที่ 6นักเรียนชั้น ม.3/2 อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ