นักเรียนชั้น ป.2 เดินทางไปเรียนรู้ที่อพวช. เรื่อง หิมะจำลองและผองเพื่อน