เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมกันประกอบอาหารภายใต้หัวข้อ “สำรับ 4 ภาค” โดยนักเรียนได้ร่วมกันสร้างสรรค์รายการอาหารที่ตนเองสนใจและได้ลงมือปฏิบัติจริง เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมของแต่ละภาค บรรยากาศในชั้นเรียนเป็นไปด้วยความสนุกสนาน