นักเรียนชั้นม.2 เรียนเรื่องน้ำและเรื่องสายพันธ์และวงจรชีวิตของผีเสื้อ

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เดินทางไปเรียนรู้กิจกรรมน้ำเพื่อชีวิต และกิจกรรมมหัศจรรย์ผีเสื้อ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวัดความเป็นกรดเบสของน้ำ และเรื่องสายพันธ์และวงจรชีวิตของผีเสื้อแต่ละชนิด