ขอแสดงความยินดี กับ ทีม IDS@RMUTT Express
ในการเข้าร่วมการแข่งขันนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ระดับชาติ
รายการ Thailand Green Mech 2022
จัดการแข่งขันโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเพระนครเหนือ
โดยนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ในการออกแบบระบบขนส่งสินค้าที่มีการเคลื่อนย้ายสินค้า ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ และเขียนโปรแกรมควบคุมระบบให้ทำงานอัตโนมัติ

FACEBOOK