เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
ซึ่งเป็นวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนสาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมีนายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ
และส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักในเรื่องความกตัญญูกตเวที ต่อผู้ให้กำเนิด มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การรำถวายพระพร ร้องเพลงประสานเสียง
และการกล่าวสุทรพจน์สามภาษา ซึ่งจัดขึ้นวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

>> ชมภาพทั้งหมด <<